SALVAR LA TRAMUNTANA!

MANIFEST CIUTADÀ A FAVOR DE LA PRESERVACIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA DE MALLORCA

En vista de la situació actual i del model turístic vigent durant els darrers anys a l'entorn de la Serra de Tramuntana

i

davant la manca d'acció i iniciativa per part de l'Administració per a resoldre molts dels seus problemes i amenaces,

un grup d'habitants i amants de la Serra de Tramuntana

ha redactat aquest manifest amb l'esperança que s'hi adhereixi a ell el nombre més gran possible de persones, i que aquest moviment civil contribueixi a resoldre alguns dels problemes exposats en aquest manifest i enumerats a continuació:

VOLEM

  1. LA CONSERVACIÓ DE LA SERRA
  2. UN ENTORN NO MASSIFICAT
  3. UN TURISME DE QUALITAT NO NECESSÀRIAMENT ELITISTA
  4. UN PAISATGE VIU PER UNA TRAMUNTANA VIVA
  5. POSAR FI ALS ABUSOS
  6. UNA ORDENACIÓ DE L'ÚS RECREATIU NO EXCURSIONISTA
  7. EL SUPORT DE L'EXCURSIONISME TRADICIONAL
  8. EL DESENVOLUPAMENT DELS INSTRUMENTS I COMPROMISOS DE PROTECCIÓ

Conscients que l'actual gestió de la Serra de Tramuntana no assegura de cap manera la seva conservació futura, aprofitam aquestes eleccions per promoure un consens social i exigir als partits un pacte per la Serra que sigui capaç de deixar de banda les diferències polítiques per tal què les generacions futures puguin gaudir d’una Serra tan diversa, tan sana i tan rica en tradicions com l’hem gaudida nosaltres i els nostres avantpassats.

VOLEM

1. LA CONSERVACIÓ DE LA SERRA

Som conscients de tot allò que ha aportat a l'illa de Mallorca i als seus habitants el model econòmic basat en el turisme, i que existeix actualment un debat en la societat sobre el model de desenvolupament futur de Mallorca. Nosaltres, amb aquest manifest, no pretenem opinar sobre el desenvolupament de l’illa en el seu conjunt, però volem evitar que l’argument del model turístic continuï servint d’excusa per destruir el nostre paisatge, la nostra cultura i la nostra identitat a la Serra de Tramuntana. Sabem que és impossible tornar enrere i recuperar la Mallorca del litoral verge, però encara som a temps de salvar de la massificació o de l’abandonament l'espai amb més riquesa natural i cultural de Mallorca: la Serra de Tramuntana. No siguem passius i actuem per ella. ¡Salvem la Serra i exigim un pacte polític per aconseguir-ho!

2. UN ENTORN NO MASSIFICAT

A la Serra de Tramuntana no es poden repetir els excessos comesos a altres llocs de Mallorca. No volem que la visió oportunista i a curt termini, juntament amb la passivitat institucional, acabi convertint la Serra en un cas més d'ús i turisme massificat que destrueixi els seus valors, el seu paisatge, les seves tradicions i la forma de vida mediterrània. Pensam que la societat ha de mobilitzar-se per tal d'evitar-ho. Davant l'alarmant massificació dels darrers anys no han sorgit iniciatives rellevants per fer front als problemes generats. Més aviat tot el contrari, s'està utilitzant la Serra com a reclam turístic sense límit i sense importar quines són les conseqüències sobre l'entorn, els seus habitants i el valor patrimonial del conjunt.

3. UN TURISME DE QUALITAT NO NECESSÀRIAMENT ELITISTA

Volem que es promocioni un turisme de major qualitat, interessat pels valors naturals i culturals, sense caure en la temptació del turisme d'elit. Necessitem que s'adoptin mesures correctores per a evitar els excessos i el descontrol, així com els permanents problemes de mobilitat i aglomeracions. El model vigent a la Serra no fa més que desprestigiar el nostre futur com a destí turístic i devaluar el nostre entorn natural, cultural i patrimonial. Ja se sap, “pa per avui i fam per demà”.

4. UN PAISATGE VIU PER UNA TRAMUNTANA VIVA

Volem que es desenvolupin polítiques agràries específiques per a la Serra de Tramuntana que contribueixin a fer que la pagesia de la Serra pugui ser, d'alguna manera i en alguna mesura, rendible i sostenible, i que aquestes polítiques ajudin a mantenir, encara que sigui en part, el nostre paisatge tradicional. No volem veure més hectàrees d'oliveres centenàries morir, més marjades caure i no arreglar-se, més ramats d'ovelles desaparèixer i una pagesia pràcticament extinta, mentre les institucions miren cap a un altre costat i no desenvolupen polítiques que contribueixin a canviar la tendència. L'Administració ha de promoure una efectiva gestió agrària i de boscos i garrigues que doni feina als nostres pagesos i margers. Amb una Tramuntana viva i ben gestionada sense cap dubte hagués estat menys greu el nefast incendi forestal del 2013. Hem de donar suport als oficis tradicionals per a conservar el nostre patrimoni cultural. Exigim així mateix actuacions decidides per a l’ordenació i protecció del litoral, la conservació de la biodiversitat marina i la recuperació dels recursos pesquers i la pesca tradicional. Volem que l'Administració s'impliqui i posi els mitjans per a què tot això es pugui dur a terme. En aquests moments els mitjans materials i humans són definitivament insuficients.

5. POSAR FI ALS ABUSOS

No volem que la Serra sigui el parc d'atraccions de cap col·lectiu. Des de fa uns anys es donen casos d'excessos i abusos a la Serra, alguns dels quals són especialment greus. Encara que existeixi una llei clara i definida en matèria de contaminació acústica i velocitat màxima permesa, molts dies, i en especial, els caps de setmana, les carreteres de la Serra es converteixen en un circuit de velocitat de grups de motocicletes de gran cilindrada, que infringeixen la llei i provoquen un gran perjudici i perill per als habitants, els visitants i per a gran part de la fauna de la Serra. Tot això succeeix sense que es faci res per evitar-ho. I ens demanem: ¿com és possible que es permeti? A qui hem de demanar explicacions? Una cosa similar succeeix amb el nou turisme d'helicòpters, que provoca un gran perjudici per a moltes aus, una contaminació acústica sense precedents i fins i tot una intromissió en la privacitat de molts habitants. Aquests són únicament dos exemples concrets dels molts d'abusos que es produeixen i que van en contra dels interessos generals de la Serra i de la imatge de l’illa en el seu conjunt.

6. UNA ORDENACIÓ DE L'ÚS RECREATIU NO EXCURSIONISTA

A més de l'excursionisme tradicional mallorquí i de l'excursionisme turístic, la Serra de Tramuntana està sotmesa cada cop a més pressió per part d'un creixent nombre d'usuaris recreatius no excursionistes: corredors i ciclistes de muntanya, propietaris de cans, barranquistes, escaladors, espeleòlegs, gent que fa trial, turisme de golondrines, etc. I en molts casos no existeix ni una normativa clara, ni una ordenació que contempli, reguli, defineixi i faciliti o limiti aquestes activitats. Exigim una ordenació i una regulació concreta i específica per a cada activitat recreativa, així com els mitjans humans i materials necessaris per a poder controlar-les. Aquests nous usos de la Serra, de més o manco recent desenvolupament, han de ser compatibles amb la conservació dels valors, la biodiversitat i la identitat de la Tramuntana. Cal prendre consciència que no sempre tot és possible a la Serra.

7. EL SUPORT DE L'EXCURSIONISME TRADICIONAL

El col·lectiu de l'excursionisme resident ha estat un dels més perjudicats per la recent massificació de la Serra de Tramuntana. Abans l’excursionisme a Mallorca era una activitat que es desenvolupava amb convivència harmoniosa amb els usos i costums tradicionals i amb els propietaris de les finques de la Serra. Malauradament, l’augment massiu del turisme excursionista i els usos recreatius no regulats, ha provocat una situació que perjudica greument l’activitat excursionista tradicional: s’ha produït una reacció contrària per part d'un gran nombre de propietaris particulars que, argumentant la salvaguarda dels seus legítims drets han decidit tancar els accessos a les seves finques. Ha arribat el moment de reconèixer les diferents necessitats i expectatives de l'excursionisme tradicional, el turisme excursionista i la resta d'usuaris de la Serra. Demanam a l'Administració que, amb caràcter d’urgència, i pel bé de l’excursionisme tradicional, s’emprengui una acció ferma i decidida per a la negociació amb els propietaris i els municipis i l’elaboració conjunta d’una xarxa de camins que englobi els camins públics, els camins a finques públiques, els camins privats d’ús públic regulat i camins privats convinguts. Exigim un pacte polític que ajudi a superar l'etapa de conflicte usuari – propietari, que a tots perjudica. La Serra ha de poder ser gaudida un pic més de forma harmoniosa per tots aquells a qui ens preocupa la conservació dels seus valors.

8. EL DESENVOLUPAMENT DELS INSTRUMENTS I COMPROMISOS DE PROTECCIÓ

Des de l'any 2010, la Serra de Tramuntana de Mallorca està protegida per tres importants figures de protecció i conservació mediambiental: la categoría de Paratge natural, la Xarxa Natura 2000 i la declaració com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aquestes figures de protecció i conservació comporten plans de gestió amb pautes i objectius molt clars per fer de la Tramuntana un paisatge natural i cultural sostenible. No obstant això, a dia d'avui, degut a la manca de voluntat política, les dificultats de coordinació entre els diferents organs gestors i la insuficiència de mitjans humans i materials, els plans de gestió s'inclompleixen en multitut de punts. De moment, aquestes figures de protecció han servit més com a reclam turístic que com a guia eficaç per protegir el nostre entorn. Per això, demanam als nostres politics que activin realment aquestes figures i unifiquin la gestió de la Serra amb un únic organisme rector que dicti les estratègies i dirigeixi els esforços eficaçment, evitant duplicitats. Només aixì podrem passar d'una vegada de la protecció sobre el paper a la conservació sobre el territori.

RECONEGUEM QUE LES COSES NO VAN PER BON CAMÍ, APROFITEM AQUESTES ELECCIONS I EXIGIM QUE LA SERRA DE TRAMUNTANA NO SIGUI UNA ARMA LLANCÍVOLA MÉS. EXIGIM ALS PARTITS UN PACTE QUE SIGUI CAPAÇ DE DEIXAR DE BANDA LES DIFERÈNCIES POLÍTIQUES PER TAL QUÈ EN UN FUTUR, ELS NOSTRES FILLS I NÉTS PUGUIN GAUDIR D'UNA SERRA TAN VIVA, TAN DIVERSA, TAN SANA I TAN RICA EN TRADICIONS COM LA HEM GAUDIT NOSALTRES I ELS NOSTRES AVANTPASSATS.

Signa la petició a Change.org

Aquest manifest compta amb el suport de més de 170 persones provinents de diferents àmbits de la societat i amb multitud de punts de vista. Els uneix principalment l'amor i la preocupació per la preservació de l'entorn i els valors de la Serra de Tramuntana, i la seva adhesió no els compromet més enllà del contingut d'aquest manifest.

El grup inicial de firmants que promou, s'adereix i avala aquest manifest està compost per les següents persones:

Firmants inicials